ارتباط تلفني: 32721675-026
پيامك: 30005006002391
نرم افزار آزمون هوش ریون IQ

آزمون هوش ریون IQ

معرفی پرسشنامه:

آزمون ماتریس تست هوش ریون، نوعی آزمون معتبر هوش است که هوش مصنوعی شما (Gf) را به طور مناسبی اندازه گیری کرده و توانایی استدلال و توانایی حل مسئله را در شما ارزیابی می کند. سوالات تست هوش ریون بدین شکل می باشند که می بایست از میان ۶ تا ۸ تصویر جداگانه، تصویری را انتخاب کنید که تصویر ماتریس هر سوال را تکمیل کند. معمولا در دوره های مختلف سنی این آزمون از افراد گرفته می شود و این بدین معنی است که سن فردی که تست ها را تکمیل می کند در ارزیابی بهره هوشی اهمیت بالایی دارد و نکته قابل توجه در مورد تست هوش پیش روی شما اینکه این آزمون مناسب افراد با سن بیشتر از ۱۸ سال است.توجه داشته باشید که سوالات این آزمون به تدریج دشوارتر می‌شوند. هوش سیالات، جزء اصلی تست هوش ریون است که شامل اطلاعات کلی شما است. در هر مورد آزمایشی، موضوعی به صورت اشکال مطرح می شود که از فرد مورد آزمایش خواسته می شود که عنصر گم شده را شناسایی کرده و الگوی شکل را تکمیل کند. در این تست، الگوها به صورت یک ماتریس ارائه می شود.به دلیل ساده بودن استفاده و تفسیر و استقلال آن ها از زبان و مهارت های خواندن و نوشتن، آزمایشات ماتریس کاربرد عملی گسترده ای دارند. این تست، به عنوان تست اندازه گیری هوش در جمعیت عمومی یعنی برای بزرگسالان و کودکان، برای متقاضیان شغلی به عنوان یک آزمون روان سنجی و برای ارزیابی بالینی (مانند اوتیسم) کاربرد دارد.

ین آزمون که در سال ۱۹۳۸ توسط پن روز و ریون ساخته شده است دارای ۶۰ سوال تصویری است و از پنج سری ۱۲ تایی تشکیل شده است (E,D,C,B,A). ادعای سازندگان این بود که آزمون آنها رشد ذهنی را از دوران کودکی تا پیری اندازه گیری می کند ولی وقتی آنرا در سطح وسیعی اجرا کردند معلوم شد که کودکان سنین پائین و عقب مانده های ذهنی فقط تصاویر سری A و B را می توانستند پاسخ بدهند و در پاسخگویی به بقیه سری ها ناتوان بودند و افراد مسن چهار سری اول را می توانستند پاسخ دهند و از پیدا کردن پاسخ های سری آخر E عاجز هستند، نُرم سنی نیز با بالا رفتن سن پائین می آید به طوریکه نرم سنی در ۲۵ سالگی برابر ۴۴ و در ۴۵ سالگی به ۳۵ و در ۶۵ سالگی به ۲۴ می رسد.
برای رفع این مشکل برای کودکان پیش دبستانی(۵ تا ۷ سال) و عقب مانده های ذهنی در سال ۱۹۴۷ فرم دوم آزمون به نام آزمون رنگی کودکان ساخته شد. در این فرم برای ایجاد انگیزش در کودکان و جلب توجه و نگاهداری دقت آنان تعداد زیادی از تصاویر به صورت رنگی ارائه شده است تا ماهیت تصاویر را برای کودک واضح تر و مشخص تر کند در ضمن برای اینکه کودکان عقب مانده ذهنی نیز ماهیت تصاویر سری B را درک کنند بین سری A و B یک سری تصاویر دیگری به نام سری Ab که از لحاظ مشکل بون در حد وسط دو سری قرار داشتند اضافه گردید.

گرچه ماتریس های پیشرونده ریون ۱۹۳۸ برای سنین ۵ تا ۶۵ سال ساخته شده است ولی بهترین کاربرد را بین سنین ۱۰ تا ۱۸ سالگی دارد. لذا برای سنجش میزان رشد ذهنی کودکان در دوره راهنمایی و دبیرستان مناسب است. این آزمون به صورت فردی و گروهی قابل اجراست. برای کودکان زیر ۹ سال و کودکان بی سواد و عقب مانده ذهنی بالای ده سال نیز اجرای آزمون به صورت گروهی مناسب نیست و توصیه می شود روی این گروه از کودکان آزمون به صورت فردی اجرا شود. تست ریون از بین مجموعه تست های معتبری مانند وکسلر و استنفورد؛ به دلیل هماهنگی و تجانس درونی لازم سوالات آزمون، از اعتبار بالایی برخوردار است که با استفاده از هنجارسنجی های لازم، تجزیه و تحلیل آماری سوالات و محاسبات ضریب هوشی، در نظر گرفته می شود.همچنین نتایج نشان داده اند که بین تست ریون و توانایی های هوشی و انتزاعی افراد، ارتباط زیادی وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد در صورتی که برای افزایش صحت این آزمون بخواهیم از آزمون دیگری هم استفاده کنیم که سوالات آن بیشتر به شکل دیداری باشد، در نتیجه به ضریب همبستگی بالاتری دست پیدا می کنیم.

 

  • نمره گذاری پرسشنامه:

نرم افزار ارائه شده در سایت به صورت بدون نیاز به نسب و کاملا AutoRun می باشد و در هر کامپیوتری با حداقل سخت افزار قابل اجرا را دارا می باشد. لازم به توضیح است که نرم افزار فوق لعد از خربد به صورت نامحدود قابلیت اجرای بر روی شمارا خواهد داشت. و نتایج به صورت یک نمودار دارای نمره خام و نمره هوشی فرد نمایش داده مشود. تفسیر آزمون هوش به صورت نمونه در تصویر زیر آمده است.

نمونه خروجی نرم افزار تست هوش ریون (قابلیت پرینت و ثبت در پرونده دانش آموز)

 

کارت های موجود در نرم افزار با قابلیت چاپ کارت ها در فایل مجزا 

شما می توانید هم به صورت چاپی و هم به صورت الکترونیک (کامپیوتری) آزمون هوش را انجام دهد

  • نمره گذاری و تحلیل پرسشنامه

نرم افزار ارائه شده در سایت به صورت بدون نیاز به نسب و کاملا AutoRun می باشد و در هر کامپیوتری با حداقل سخت افزار قابل اجرا را دارا می باشد. لازم به توضیح است که نرم افزار فوق لعد از خربد به صورت نامحدود قابلیت اجرای بر روی شمارا خواهد داشت. و نتایج به صورت یک نمودار دارای نمره خام و نمره هوشی فرد نمایش داده مشود. تفسیر آزمون هوش به صورت نمونه در تصویر زیر آمده است. انتخاب تست ریون از بین مجموعه تست های معتبری مانند وکسلر و استنفورد- بینه به دلیل برخورداری سوالات آزمون از هماهنگی و تجانس درونی لازم و کافی بود که در بررسی آزمون هوش منطقی (هوش بهر) ریون، با استفاده از هنجارسنجی های لازم، تجزیه و تحلیل آماری سوالات و محاسبات ضریب آلفای کرونباخ مشخص شد. پایایی فرم پیشرفته آزمون هوشی ماتریس های پیشرونده ریون به روش بازآزمایی، مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور ضریب همبستگی دو بار اجرای آزمون محاسبه و مقدار آن ٠/٩١ به دست آمد که در سطح ٠/٠١ معنادار بود.

در پژوهش بورس Bors و ویگنا Vigneau (٢٠٠٥)، با استفاده از فرم پیشرفته ماتریس های پیشرونده ریون در سه زمان مختلف، میانگین نمرات خام آزمودنیها در دفعه اول ١٨/٥١، دفعه دوم ٢٠/٤٥ و دفعه سوم ٢١/٨٥ به دست آمد، که نشان دهنده میزان بالای پایایی این آزمون است و با نتایج به دست آمده در این پژوهش همخوانی دارد. با استفاده از مقیاس هوشی وکسلرWechsler Adult Intelligence Scale بزرگسالان (بخش کلامی) و محاسبه ضریب همبستگی آن با نمرات خام آزمودنیها در فرم پیشرفته ماتریس های ریون، روایی آزمون ٠/٧٣+ به دست آمد. این یافته با نظر آناستازی Anastasi, A, (ترجمه براهنی، ١٣٧١) که معتقد است همبستگی آزمون ریون با آزمون های کلامی و عملی هوشی بین ٠/٤٠ تا ٠/٧٥ متغیر است و میزان همبستگی آن با آزمونهای عملی بیشتر از کلامی است، همخوانی دارد. همچنین نتایج نشان داده اند که بین ریون و توانایی های فضایی افراد ارتباط بالایی وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد اگر برای تعیین روایی این آزمون از آزمون دیگری استفاده شود که سوالات آن از نوع تکالیف و مسائل دیداری باشد، ضریب همبستگی بالاتری به دست آید. در این پژوهش، میانگین نمرات خام آزمودنیهای پسر در این آزمون برابر با ١٩/٢٢ و میانگین آزمودنیهای دختر ٨/٣٣ به دست آمد، آزمون آماری T برای گروه های مستقل مورد استفاده قرار گرفت و نتیجه آن نشان داد که میانگین بهره هوشی پسران به میزان ٢/٤٨ نمره بهره هوشی بیشتر از دختران به دست آمد. در این ارتباط نمی توان گفت آیا این تفاوتها معنادار است یا نه. بنابراین صرف نظر از معنادار بودن تفاوتها می توان مطرح کرد که نتایج این پژوهش در رابطه با برتری عملکرد پسران نسبت به دختران در این آزمون، با نتایج مطالعات قبلی هماهنگی و همخوانی دارد.

_______________________________________________________________________________________________________

دانلود نرم افزار آزمون هوش ریون IQ

فایل دانلودی فوق داری ۳ فایل جدا به شرح زیر می باشد!

۱- نرم افزار اصلی به صورت AutoTun و کاملا فارسی 

۲-  پرسشنامه اصلی به صورت فارسی (همراه با کارت ها)

۳- مقاله بیس / پایه Base Article (مقاله فارسی که این پرسشنامه در آن استفاده شده است)

نرم افزار آزمون هوش ریون کاملا استاندارد بوده و دارای پایایی و روایی است.

سیستم خرید نرم افزار آزمون هوش ریون کاملا خودکار بوده و نرم افزار آزمون هوش ریون بلافاصله بعد از خرید قابل دریافت است.

پرداخت با تمام کارهای عضو شتاب امکان دارد.

پشتیبانی سایت به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شما خواهد بود.

این محصول دارای گارانتی می باشد و در صورت هرگونه نارضایتی شما مبلغ پرداختی بازگردانده می شود.

تمام پرسشنامه ها ۱۰۰% تست شده می باشند.

 قیمت ۹۵۰۰ تومان

درباره این پرسشنامه
تماس و مشاوره : 09120904335 - 09308730611  
Close