ارتباط تلفني: 32721675-026
پيامك: 30005006002391
پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20)

پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20)

معرفی پرسشنامه:

مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو یک آزمون ۲۰ سوالی است و سه زیرمقیاس دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی را شامل می شود . نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت ۵ درجه ای است که از کاملا مخالف تا کاملا موافق سنجیده و بررسی می شود .

مولفه ها و سوالات مربوط به هر مولفه:

مقیاس دشواری در تشخیص احساسات (DIF): این خرده مقیاس توانایی آزمودنی در شناسایی احساساتش و تمایز میان احساسات با حسهای بدنی را ارزیابی می کند که شامل سوالات ۱، ۳، ۶، ۷، ۹، ۱۳ و ۱۴ میباشد.

مقیاس دشواری در توصیف احساسات (DDF): این خرده مقیاس توانایی شخص در بیان احساسات و اینکه آیا قادر است احساسات خودش را در قالب لغات بیان کند یا خیر، می سنجد که شامل سوالات ۲، ۴، ۱۱، ۱۲ و ۱۷ میباشد.

مقیاس تفکر با جهت گیری خارجی (EOT): این خرده مقیاس میزان درون نگری و عمیق شدن فرد در احساسات درونی خودش و دیگران را بررسی می کند که شامل سوالات ۵، ۸، ۱۰، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ میباشد.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

روش نمره گذاری پرسشنامه به شیوه لیکرت است. به پاسخ «کاملاً مخالف» نمره ۱ و به پاسخ «کاملاً موافق» نمره ۵ تعلق می گیرد. گویه های ۴، ۵، ۱۰، ۱۸ و ۱۹ نمره گذاری معکوس دارند: پاسخ «کاملاً مخالف» نمره ۵ و به پاسخ «کاملاً موافق» نمره ۱ تعلق می گیرد. هر چه افراد نمراتشان در این خرده مقیاس ها بیشتر باشد نشان دهنده مشکل بیشتر در زمینه بیان و تشخیص احساسات می باشد.

 

  • تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

___________________________________________________________________________________________________________

دانلود پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20)

فایل دانلودی پرسشنامه فوق داری ۳ فایل جدا به شرح زیر می باشد!

۱- پرسشنامه اصلی به صورت Word و کاملا فارسی (قابل ویرایش)

۲-  پرسشنامه اصلی به صورت انگلیسی و نسخه اصلی 

۳- مقاله بیس / پایه Base Article (مقاله فارسی که این پرسشنامه در آن استفاده شده است)

پرسشنامه کاملا استاندارد بوده و دارای پایایی و روایی است.

سیستم خرید پرسشنامه کاملا خودکار بوده و پرسشنامه بلافاصله بعد از خرید قابل دریافت است.

پرداخت با تمام کارهای عضو شتاب امکان دارد.

پشتیبانی سایت به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شما خواهد بود.

این محصول دارای گارانتی می باشد و در صورت هرگونه نارضایتی شما مبلغ پرداختی بازگردانده می شود.

تمام پرسشنامه ها ۱۰۰% تست شده می باشند.

 قیمت ۶۵۰۰ تومان

پرسشنامه نقص های کارکرد اجرایی بارکلی  (BDEFS)

پرسشنامه نقص های کارکرد اجرایی بارکلی  (BDEFS)

The Psychometric Properties of the Barkley

Deficits in Executive Functioning Scale

(BDEFS) in a College Student Population

این پرسشنامه دارای ۸۹ سوال می باشد که توسط بارکلی (۲۰۱۲) طراحی و ساخته شده است که دارای پنج زیرمقیاس یا زیرمجموعه ی می‌باشد. امتیازات بالا در هر مقیاس می تواند علامت نقص در آن حیطه از کارکرد اجرایی در فعالیت های روزانه باشد. یکی از اهداف اولیه ی تفسیر هر مقیاس در یک گزارش بالینی بر اساس روایی صوری آن زیر مقیاس است. آزمون گیرنده می تواند مفهوم امتیاز هر مقیاس را با توجه به اسمی که به آن داده شده است به درستی تفسیر نماید( مثلاً خود-مدیریتی زمان و خود سازمان دهی و حل مسأله). این تفسیر با انتخاب پرسش هایی از آن زیر مقیاس که فرد به آن ها پاسخ داده است و بیان مستقیم این پرسش ها در آن بخش از گزارش به عنوان مفهوم آن مقیاس تسهیل شود.  (بارکلی، ۲۰۱۲)..

نمره گذاری پرسشنامه

روش نمره گذاری پرسشنامه به شیوه لیکرت است. به پاسخ « هرگز یا به ندرت » نمره ۱ و به پاسخ « اکثر اوقات » نمره ۴ تعلق می گیرد. گویه های ۱, ۶, ۱۴, ۱۶, ۲۴, ۴۹, ۵۰, ۵۵, ۶۰, ۶۵ ، ۶۹ نمره گذاری معکوس دارند: پاسخ « اکثر اوقات » نمره ۴ و به پاسخ « هرگز یا به ندرت » نمره ۱ تعلق می گیرد. نمرات افراد از جمع هر یک از این خرده مقیاس ها بدست می آید. امتیازات بالا در هر مقیاس می تواند علامت نقص در آن حیطه از کارکرد اجرایی در فعالیت های روزانه باشد.

___________________________________________________________________________________________________________

دانلود پرسشنامه نقص های کارکرد اجرایی بارکلی

فایل دانلودی پرسشنامه فوق داری ۳ فایل جدا به شرح زیر می باشد!

۱- پرسشنامه اصلی به صورت Word و کاملا فارسی (قابل ویرایش)

۲-  پرسشنامه اصلی به صورت انگلیسی و نسخه اصلی 

۳- مقاله بیس / پایه Base Article (مقاله فارسی که این پرسشنامه در آن استفاده شده است)

پرسشنامه کاملا استاندارد بوده و دارای پایایی و روایی است.

سیستم خرید پرسشنامه کاملا خودکار بوده و پرسشنامه بلافاصله بعد از خرید قابل دریافت است.

پرداخت با تمام کارهای عضو شتاب امکان دارد.

پشتیبانی سایت به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شما خواهد بود.

این محصول دارای گارانتی می باشد و در صورت هرگونه نارضایتی شما مبلغ پرداختی بازگردانده می شود.

تمام پرسشنامه ها ۱۰۰% تست شده می باشند.

 قیمت ۷۵۰۰ تومان

پرسشنامه خودتاب آوری

پرسشنامه خودتاب آوری

اين مقياس اولين بار توسط كلاهنن (۱۹۹۶) به شكل مقياس خودگزارشي ارزيابي تاب آوري از عبارات پرسشنامه روانشناختي كاليفرنيا CPI اقتباس شده و روي نمونه اي از زوج هاي فارغ التحصيل شده كاليفرنيايي اجرا شد. كه نتايچ آن با عبارات CPI همبستگي داشت. بعدها جك بلاك مقياس ارزيابي خود تاب آوري را با اقتباس از عبارات پرسشنامه چند مرحله اي شخصيت مينه سوتا MMPI2 (1951) و CPI طراحي نمود . بلاك و كرمن (۱۹۹۶) اين مقياس را به صورت مطالعه طولي روي گروهي از آزمودني ها در دو نوبت يكبار در ۱۸ سالگي و بار دوم در ۲۳ سالگي آنها اجرا نمودند.

نمره گذاری پرسشنامه

اين مقياس مشتمل بر ۱۴ عبارت است كه پاسخ ها را در مقياس ۴ درجه اي ليكرت از  ۱ (اصلاً صدق نمی کند) تا ۴ (اکثراً صدق می کند) مي سنجد.

 تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره¬های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

___________________________________________________________________________________________________________

دانلود پرسشنامه خودتاب آوری

فایل دانلودی پرسشنامه فوق داری ۳ فایل جدا به شرح زیر می باشد!

۱- پرسشنامه اصلی به صورت Word و کاملا فارسی (قابل ویرایش)

۲-  پرسشنامه اصلی به صورت انگلیسی و نسخه اصلی 

۳- مقاله بیس / پایه Base Article (مقاله فارسی که این پرسشنامه در آن استفاده شده است)

پرسشنامه کاملا استاندارد بوده و دارای پایایی و روایی است.

سیستم خرید پرسشنامه کاملا خودکار بوده و پرسشنامه بلافاصله بعد از خرید قابل دریافت است.

پرداخت با تمام کارهای عضو شتاب امکان دارد.

پشتیبانی سایت به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شما خواهد بود.

این محصول دارای گارانتی می باشد و در صورت هرگونه نارضایتی شما مبلغ پرداختی بازگردانده می شود.

تمام پرسشنامه ها ۱۰۰% تست شده می باشند.

 قیمت ۲۹۰۰ تومان

درباره این پرسشنامه
تماس و مشاوره : 09120904335 - 09308730611  
Close